KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Otomatsan, paydaşlarına, hissedarlarına, ortaklarına yönelik yaklaşımlarını etik ilkelerle destekleyerek her zaman en iyi çözümü sunmayı hedeflemektedir. Kurumsal risk yönetimiyle de risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

HİSSEDARLARA YÖNELİK YAKLAŞIM

Otomatsan, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Davranış Kuralları ve Standartları’na kesin olarak uyum Otomatsan ’ın temel ilkelerinden biridir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Otomatsan, büyük kuruluşlardan bireysel müşterilere, çalışanlardan toplumun geneline kadar, tüm oyuncuların birbirinin eylemlerinden etkilendiği bir ortamda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin de yer aldığı çok sıkı bir iş etiğine bağlı olarak hareket eder. Otomatsan, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir. Hissedarlar / Ortaklar bu girişimlerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

Bu ilkelere ve iş etik standartlarına uyum, grubun sadece kendi iş ilişkileriyle sınırlı değildir.

Halka Açık Grup Şirketleri

ETİK İLKELER

Otomatsan, insan hakları, çalışma standartları, çevre standartları ve yolsuzlukla mücadele konularında geliştirilen on temel prensip çerçevesinde ortak mücadele vermek için girişimde bulunmayı taahhüt etmiştir.

Etik prensipler, bu usuller içinde aşağıdaki başlıklar altında açıklanır ve belgelenir:

  • Şirketlerde zaman ve kaynak kullanımı,

  • Müşteriler, yükleniciler, tedarikçiler ve şirketin ticari ilişki içinde olduğu diğer şirket ve bireylerle ilişkiler,

  • Hediye, davet, yardım ve bağışların kabul edilmesi,

  • Medya ile ilişkiler,

  • Çıkar çelişkisi yaratacak girişimler,

  • Şirketlere ait bilgilerin, kişisel bilgilerin ve güvenlik bilgilerinin saklanması.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Otomatsan hedeflerini gerçekleştirmek ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak için önemli riskleri tespit etmekte ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Birçok farklı iş kolunda, bölgede faaliyet gösteren Otomatsan faiz, kur, karşı taraf, emtia, yatırım gibi risklerin de içinde yer aldığı çok sayıda riski proaktif bir şekilde izlemekte ve yönetmektedir.

Risk yönetimi araçlarından bir tanesi olan sigorta, hem varlıkların korunması hem de grup çalışanlarına ve 3. şahıslara karşı sorumlulukların teminat altına alınması noktasında aktif olarak kullanılmakta ve yönetilmektedir.

Sektör seviyesinde yer alan risk yönetimi fonksiyonları, risk yönetimi ile ilgili farkındalığı geliştirmiş, bu konuda ortak bir dil ve kültür oluşmasını sağlanmıştır. Bu çaba üst yönetimin ve hissedarların kurumsal yönetimin vizyonunun güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

6

2